Denna dag fick medlemmarna lyssna till Rolf Hugoson, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Han står som ensam författare till boken Umeå stads historia 1950-2010, och det var om bokens tillkomst och innehåll han berättade för drygt 330 medlemmar i föreningen. Boken är ett resultat av ett 7 år långt forskningsprojekt vid universitetet och har finansierats av Umeå kommun.

Författaren redogjorde bl.a. för hur han indelat boken i olika händelser och följt samma händelse från början till slutet, istället för att redogöra för stadens historia i rent kronologiskt ordning. Han redogjorde för hur man kan definiera den demokratiska staden från olika synvinklar, den förutsätter att innevånarna har vissa rättigheter, det finns allmänna platser och offentliga byggnader. Han beskrev också stadens förhållanden till omvärlden, stad-vildmark, stad-landsbygd, centrum-förort.

Författaren har intervjuat flera kommunalpolitiker och beskrev deras inflytande på stadens utveckling. Många duktiga och driftiga personer har rekryterats till olika ansvarsfulla poster och har där satt sin prägel på utvecklingen till den stad Umeå nu har blivit. Umeå som björkarnas stad har ifrågasatts av vägplanerare men p.g.a. opinionen mot avverkning heter vi fortfarande björkarnas stad. Ritningar till en ny strandled fanns men projektet kunde inte genomföras då pengar för vägbyggnader hade tagit slut i och med att Kyrkbron byggdes. Detta var två exempel på vad som måste finnas för att stadens skall utvecklas, pengar och en opinion för eller emot förändringar. Rolf Hugoson beskrev allt detta på ett pedagogiskt sätt och dagen avslutades med en kort frågestund.