Protokoll fört vid Aktiva seniorers årsstämma den 25 mars 2021

Årsstämma genomförd med poströstning. Poströsterna har inkommit senast den 22 mars 2021. Poströstningen har utfallit så att på de flesta punkter har 100% röstat JA på styrelsens förslag. På punkterna 4, 10, 11, 12, 13 a-c, 15 och 18, har mellan 1 och 4 röster varit blanka.

 

1§                  Föreningsstämman öppnas

Ordförande Willy Brändström hälsade välkommen och öppnade stämman.

2§                  Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Willy Brändström och till sekreterare valdes Ann-Mari Sund Lundberg.

3§                  Val av justerare tillika rösträknare

Dag Magnusson och Margaretha Lundquist valdes till justerare tillika rösträknare. De ska kontrollera röstlängden och se till att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

4§                  Fastställande av röstlängd

Röstlängden som godkänns är den röstlängd som utgörs av mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justerarna. Bilaga 6

5§                  Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling

Inga frågor anmälda.

6§                  Föreningsstämmans behöriga utlysande.

Beslöts att godkänna att stämman genomförs enligt styrelsens förslag.

7§                  Fastställande av dagordning

Presenterad dagordning fastställdes.

8§                  Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

Information har lämnats om Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2020. Bilaga 1

9§                  Revisorernas berättelse

Information om Revisionsberättelsen för 2020 har lämnats. Bilaga 3

10§                Fastställande av resultaträkning och balansrapport

Resultat- och balansräkning fastställdes. Bilaga 2 a och b

11§                Disposition av årets överskott

Styrelsens förslag att överföra årets överskott till Eget kapital för 2021 års verksamhet godkändes.

12§                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

13§                Verksamhetsåren 2021-2022

Verksamhetsplan bilaga 4 och budget bilaga 5 för 2021 fastställdes och oförändrad medlemsavgift för 2022, 150 kr godkändes.

14§                Inkomna motioner från enskilda medlemmar

Inga motioner hade lämnats in.

15§                Beslut om antal styrelseledamöter

Antal styrelseledamöter fastställdes till högst 9.

16§                Val av styrelse för verksamhetsåret

Willy Brändström valdes till ordförande för ett år

Till styrelseledamöter för ett år valdes Anders Perstrand, Stina Carlson, Ann-Mari Sund Lundberg, Kerstin Fahlman Noord, IngaLis Ulvenfalk och Karin Bodén. (Sedan förra stämman är Gunborg Hammarström och Ingrid Robertson valda till föreningsstämman 2022).

17§                Val av en revisor för två år

Till revisor valdes Margaretha Lundquist för två år.

18§                Val av valberedning, varav en sammankallande

Styrelsen får i uppdrag att under året försöka få fram förslag till valberedning. Om detta inte lyckas får styrelsen i uppdrag att utgöra valberedning.

19§                Övriga frågor

Val av ombud som ska företräda medlemmarna vid Aktiva Seniorers nästa förbundsstämma. Nästa förbundsstämma avhålls 2022, varför inga ombud utses. Inga övriga frågor har väckts.

20§                Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt

Protokollet anslås på föreningens hemsida. Den som önskar en kopia kan kontakta mötessekreteraren Ann-Mari Sund Lundberg, 070-587 8520 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

21§                Stämman avslutas

Willy Brändström avslutade stämman.

 

Ann-Mari Sund Lundberg                                              Willy Brändström

Stämmans sekreterare                                                  Stämmans ordförande

 

Dag Magnusson                                                             Margaretha Lundquist

Justerare                                                                        Justerare