Aktiva Seniorer Umeå

BILAGA 1 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsesammansättning t o m 2020-03-11
Ordförande   Willy Brändström
Vice ordförande                 Stina Carlson
Kassör                                Kerstin Fahlman Noord
Sekreterare                         Ann-Mari Sund Lundberg
Övriga ledamöter Lennart Jareman
Inger Nilsson Margaretha Antonson IngaLis Ulvenfalk
Anders Perstrand  Karin Bodén
Dag Magnusson adj

Valberedning                      Styrelsen
Revisorer                            Hubert Sjödin
Ulla Blomqvist

Suppleanter                        Per-Olof Granbom
                                        Karin Larsson-Tängdén

 Styrelsesammansättning fr.o.m. 2020-03-11
Ordförande   Willy Brändström
Vice ordförande                 Stina Carlson
Kassör                                Kerstin Fahlman Noord
Sekreterare                         Ann-Mari Sund Lundberg
Övriga ledamöter               IngaLis Ulvenfalk Ingrid Robertsson Lennart Jareman Gunborg Hammarström
Karin Bodén Anders Perstrand
Dag Magnusson adj

Valberedning                      Styrelsen
Revisorer                            Hubert Sjödin och Karin Larsson-Tängdén

 Styrelsemöten
Under året har 5 protokollförda sammanträden hållits.

Medlemsuppgifter
Antalet betalande medlemmar 2020 var 539 stycken.

 Föreningsstämman 2020
Föreningsstämman genomfördes i Vasakyrkan 2020-03-11 med 35 medlemmar närvarande.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till eget kapital.

Verksamhet 
Aktiva Seniorers huvudverksamhet är programlagda kulturarrangemang och föreläsningar. Vidare erbjuder vi kursverksamhet i samarbete med Medborgarskolan och friskvård i form av boule. Tillströmningen av medlemmar till våra möten har varit utmärkt. Besöksfrekvensen ligger som regel mellan 150 och 300 vid varje tillfälle. Det visar på att styrelsen hittat ett bra koncept som attraherar medlemmarna. Aktiva Seniorers verksamhet i Vasakyrkan har blivit en utmärkt och uppskattad mötesplats för Umeås seniora medborgare. P g a den rådande pandemin med risk för smittspridning kunde endast fem aktiviteter genomföras under det gångna verksamhetsåret.

 Föreläsningar och kulturarrangemang under 2020

Datum           Aktivitet                             Föreläsare/underhållare
200115          Musik                                 Warner Oland, bjurholmaren som blev Filmdetektiven Charlie Chan,
                                                              USA:s Sherlock Holmes, Anders Lindqvist
200129          Föreläsning                        Namngivning av gator i Umeå, Anders Lidman
200212          Föreläsning                        Asagudarna och deras förkärlek för Umeå. Anders Isaksson    
200226          Föreläsning                        Tryggare ekonomi, Familjens jurist
200311          Föreningsstämma              Aktiva Seniorers Föreningsstämma

Kaffeserveringen i Vasakyrkan
Ansvaret för kaffeserveringen ligger på styrelsen. Ett uppdrag som inte har varit betungande då det delas av fler. Vi har haft stor hjälp av Vasakyrkans personal som ställer upp med kaffekokning mm.

 Hemsida - Extern information
Genom att vi både på vår hemsida och i dagspressen på ett positivt sätt marknadsfört Aktiva Seniorers olika evenemang har detta bidragit till att intresset för Aktiva Seniorers verksamhet ökat.

Tack
Föreningen vill särskilt framföra ett tack till

  • Vasakyrkans personal för hjälp och stöd vid föreningens arrangemang
  • anställda på Medborgarskolan för deras goda service

Slutord ordförande
Ett varmt tack till alla medlemmar och styrelsen i Aktiva Seniorer för året som gått. Vi ser fram mot ett nytt år med aktiviteter och program som ska locka till att fler vill bli medlemmar i vår förening där vi alla kan träffas och trivas.

Under mer än 25 år har vår förening vuxit och är nu en viktig mötesplats i Umeå, som har stor betydelse för staden att trivas i som senior. Tack än en gång till er alla som bidrar till att Aktiva Seniorer finns!

Umeå 23 februari 2021
Willy Brändström  Ordförande                                                                                

Ann-Mari Sund Lundberg,  Kerstin Fahlman Nord,  Stina Carlson,  Lennart Jareman,
Karin Bodén,   Inga-Lis Ulvenfalk, Anders Perstrand, Ingrid  Robertsson, Gunborg Hammarström.

Bilaga 2 Ekonomisk berättelse. Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter AS                                81 650

Medlemsavgifter Boul                             19 710

Nettoöverskott servering                         11 351

Summa intäkter                                 112 711

 

Kostnader
Program - musik/föreläsning                      6 529

Avgift till Riksförbundet                            8 070
Lokalhyra                                              17 500
Lokalhyra Boul                                       16 010
Porto                                                       6 919

Annonser                                                 2 932

Mobiltelefoni                                             2 260

Administration                                           3 370
Bankkostnader                                           1 493

Kontorsmaterial                                             920
Summa kostnader                                   66 004

Årets resultat                                            46 707

Balansrapport 2020 -12-31                  

Tillgångar
Kassa                                                                        2 133
Plusgiro                                                                    54 415
Sparkonto                                                               117 900
Andel i Boulealliansen                                                  5 000

Summa  tillgångar                                                   179 448

Skulder och eget kapital

Eget kapital
Balanserat resultat                                                    132 741
Årets resultat                                                              46 707

Summa skulder och eget kapital                          179 448

 

 

 

Underkategorier