Aktiva Seniorer Umeå

Välkomna till 2017 års Föreningsstämma, som börjar kl 13.30 i Vasakyrkan. Kaffe serveras efter stämman onkring kl 14.30.

Här nedan finns föredragningslistan för stämman

**************************************************************************''

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Aktiva Seniorer, Umeåavdelningen 2017-03-15

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan uppta till behandling
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Föreningsstämmans behöriga utlysande
 9. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Disposition av årets överskott
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Förslag från styrelsen
 15. Verksamhetsplan och budget för 2017, för kännedom
 16. Inkomna motioner från enskilda medlemmar
 17. Fastställande av medlemsavgift för 2018
 18. Val av styrelseordförande för två år
 19. Val av vice ordförande för två år
 20. Val av två övriga styrelseledamöter för två år
 21. Val av en revisor för två år
 22. Val av två personliga revisorssuppleanter för ett år
 23. Val av valberedning - varav en sammankallande
 24. Frågor vilka stämman beslutat att ta upp till behandling
 25. Föreningsstämmans avslutning

Underkategorier