Alla medlemmar är välkomna till Föreningsstämma, som äger rum onsdag 13 mars 2024 kl 14.30. Plats Medborgarskolan, sal Medvind, Slöjdgatan 2, Umeå.
Anmälan senast 10 mars 2024 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 070-632 32 73. Vi bjuder på fika. 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Verksamhetsberättelse för år 2023

Styrelsesammansättning t.o.m. 2023-03-08
Ordförande                    Willy Brändström
Vice ordförande              Anders Perstrand
Sekreterare                    Ann-Mari Sund Lundberg       
Kassör                           Carola Johansson
Ledamöter                     Kerstin Fahlman-Nord           
                                    Ingrid Robertsson 
                                    Gunborg Hammarström
                                    Karin Bodén
                                    Ewa Nordvall
Adjungerad                    Dag Magnusson    

Styrelsesammansättning fr.o.m. 2023-03-08

Ordförande                   Bosse Berglund (t.o.m. 28 nov.)
Vice ordförande             Anders Perstrand (tf ordf fr.o.m. 28 nov.)
Sekreterare                   Ewa Nordvall     
Kassör                           Carola Johansson
Ledamöter                     Kerstin Fahlman-Nord
                                    Ingrid Robertsson
                                    Gunborg Hammarström
                                    Karin Bodén 
                                    Ann-Mari Sund Lundberg
Adjungerad                    Dag Magnusson                                    

Valberedning              Willy Brändström, sammankallande
                                   IngaLis Ulvenfalk
                                   Anders Wikdahl     

Revisor                       Margaretha Lundquist
Suppleant                     Vivianne Edvigsson

Styrelsemöten
Under året har 12 protokollförda sammanträden hållits.

Medlemsuppgifter
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 615. Vi har under året haft två medlemskontroller vilket medfört att vi fått nya medlemmar. Glädjande nog så har några passiva seniorer aktiverats genom att betala medlemsavgiften.

Föreningsstämman 2023
Föreningsstämman genomfördes i Vasakyrkans serveringslokal den 8 mars med 23 röstberättigade medlemmar. Före mötet underhöll Elin Örebrand med sång till eget pianoackompanjemang.

Verksamhet
Aktiva Seniorer (AS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Boulen, där vi hyr banor på Umestan bedrivs med Umeå Bouleallians. Ett 20-tal medlemmar deltar.

Vidare erbjuds kursverksamhet i samarbete med Medborgarskolan, där vi har 15 % rabatt.

På arrangemangen på onsdagar i Vasakyrkan var det nära 100 besökare på föreläsningarna och ungefär det dubbla på musikprogrammen. Under verksamhetsåret 2023 har 18 aktiviteter genomförts enligt följande:

Föreläsningar och kulturarrangemang under 2023 

11/1        Toner och tankar i vintertid! Ingemar Grahn

25/1        Ett annorlunda perspektiv på lite av varje.  Erik Walfridsson

8/2           Allsång med Johannes Roslund

22/2        Försök inte lura mig! Kommunpolisen informerar

8/3           Föreningsstämma. Elin Örebrand underhåller.

22/3        Hållbar textil – Tyg&Otyg. Maria Vigström

5/4           Besöksnäring och turism. Gabriella Hed Vall

19/4        Familjens jurist informerar. Lisa Wiklundh

3/5           Modevisning med Hanzens       

24/5        Besök på Heimstadens Trivselboende Gnejsen

 

6/9           Opera, visor och rock med Klas Norberg

20/9        Klimatanpassning - en civilsäkerhetsfråga? Carina Keskitalo

4/10        BEA, musik och komik. Benka Forsberg & Anders Olsson

18/10      Rörelsealfabetet, Fysioterapeut Lasse Bergström

1/11        Jazzå bjöd på jazzpärlor och evergreens

15/11      Åldrande i immunförsvar, Mattias Forsell

29/11      Mickes Combo spelade svängig musik

13/12      Luciatåg, fyra flickor från Tegs centralskola samt
                Julsånger med flygelackompanjemang, Johan Källbjer

Kaffeserveringen
Aktiva Seniorers styrelse har ansvaret för kaffeserveringen i Vasakyrkan. Uppdraget delas av flera medan kaffekokningen och disk sköts av personer som är medlemmar i kyrkan.

Hemsida – Extern information
Vid årsskiftet gjorde vi ett pappersutskick till våra medlemmar med kommande program för vårterminen.  På grund av höjda portokostnader beslutade styrelsen att vi fortsättningsvis annonserar i tidningarna samt kontinuerligt håller hemsidan uppdaterad.

Mötesprogram har funnits tillgängliga på hemsidan och på våra träffar. Hemsidan har haft väldigt många besökare, vilket visar att det finns ett intresse för Aktiva Seniorers evenemang. Det allra viktigaste kan dock vara det vi muntligen gör för att marknadsföra vår verksamhet genom ”mun mot mun”-metoden. Vi delade ut programmet för vårterminen 2024, med inbetalningskort vid årets sista träff.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningarna. Styrelsen föreslår att årets resultat 30 576 kr överförs i ny räkning. Det positiva resultatet beror till största delen på att medlemsavgifterna blivit större än beräknat och att vi fått 10 000 kr i bidrag (efter ansökan) från Folkhälsomyndigheten.  

Tack
Umeå-avdelningen av Aktiva Seniorer framför ett varmt tack till

  • Vasakyrkans personal för hjälp och stöd vid våra arrangemang
  • Anställda på Medborgarskolan för god service
  • Inger Nilsson som subventionerade fikabröd vid lucia.

Slutord från ordförande
När vi nu summerar 2023 år verksamhet kan vi konstatera att verksamheten börjar återhämta sig efter pandemin och att antalet nya medlem-mar ökar, vilket skapar förutsättningar för en bra verksamhet.
På grund av att ordinarie ordförande plötsligt meddelade sin omedelbara avgång i november tillförordnades jag Anders Perstrand som ordförande.
Jag vill rikta ett varmt tack till styrelsen och alla andra Aktiva Seniorer för året som gått. Vi ser som vanligt fram emot ett nytt år med verksamheter som kan tilltala våra medlemmar och där vi möjliggör sociala kontakter. Vi är också tacksamma för de idéer som kommer in i vår förslagslåda.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

RESULTATRÄKNING 2023  
   
Intäkter   
Medlemsavgifter AS 111 400
Avgifter Boule 23 400
Nettoöverskott servering 25 159
Summa intäkter 159 959
   
Kostnader   
Underhållning/föreläsningar 18 146
Studiebesök 577
Avgift Förbundet Aktiva seniorer 8 355
Lokalhyra Boule 17 740
Lokalhyror Wasakyrkan 62 880
Bankkostnader 3 369
Adm kostnader 3 246
Porto 3 500
Annonskostnader 7 783
Kontorsmaterial 349
Övrigt 5 547
Summa kostnader 131 492
   
Finansiella poster  
Finansiella intäkter 2 109
   
Resultat efter finansiella poster 30 576
   
Årets resultat 30 576