Ändring av tider för föreningsstämman.

Kl 13.00:    Vi börjar med fika

kl 13.30:     Föreningsstämman börjar

Omkring kl 14.00 Allsång tillsammans med ODD-kören

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Aktiva Seniorer, Umeåavdelningen 2018-03-21

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan uppta till behandling
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Föreningsstämmans behöriga utlysande
 9. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Disposition av årets överskott
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. förslag från styrelsen
 15. Verksamhetsplan och budget för 2018, för kännedom
 16. Inkomna motioner från enskilda medlemmar
 17. Fastställande av medlemsavgift för 2019
 18. Val av sex styrelseledamöter för två år
 19. Val av två revisorer för två år
 20. Val av två personliga revisorssuppleanter för ett år
 21. Val av valberedning - varav en sammankallande
 22. Frågor vilka stämman beslutat att ta upp till behandling
 23. Föreningsstämmans avslutning