Förslag till dagordning för årsstämman 2022

1 Stämman öppnas
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
4 Fastställande av röstlängd
5 Anmälan av övriga frågor
6 Fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning
7 Fastställande av dagordning
8 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
9 Revisionsberättelsen
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Disposition av överskott
12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen13 Verksamhetsåren 2023–2024

  1. Verksamhetsplan 2023
  2. Budget 2023
  3. Fastställande av medlemsavgift för 2024  14 Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen

15 Beslut om antal styrelseledamöter
16 Val av styrelse för verksamhetsåret:

  1. Ordförande på ett år
  2. Ledamöter

17 Val av revisor på två år
18 Val av valberedning på ett å19 Behandling av övriga frågor
20 Avtackningar
21 Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt
22 Stämman avslutas

_______________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsesammansättning t o m 2022-03-16
Ordförande                   Willy Brändström
Vice ordförande             Stina Carlson
Kassör                           Kerstin Fahlman Noord
Sekreterare                   Ann-Mari Sund Lundberg
Övriga ledamöter           Ingrid Robertsson
Lennart Jareman
Gunborg Hammarström
IngaLis Ulvenfallk                                     
Anders Perstrand
Karin Bodén
Dag Magnusson adjungerad

Valberedning                 Styrelsen                                                          

Revisorer                       Margaretha Lundquist

Suppleanter                   Inga suppleanter utsågs

Styrelsesammansättning fr.o.m. 2022-03-16

 Ordförande                   Willy Brändström
Vice ordförande             Anders Perstrand
Kassör                           Carola Johansson
Sekreterare                   Ann-Mari Sund Lundberg

Övriga ledamöter           Kerstin Fahlman Noord
IngaLis Ulvenfalk
Ingrid Robertsson
Gunborg Hammarström
Karin Bodén
Ewa Nordvall
Dag Magnusson adjungerad

 Valberedning                 Styrelsen

 Revisorer                       Margaretha Lundquist

                                    Vivianne Ludvigsson ersättare

 Styrelsemöten
Under året har 11 protokollförda sammanträden hållits.

 Medlemsuppgifter
Antalet medlemmar uppgick 2022-12-30 till 560. (Antalet medlemmar 22-09-30 var 515, vilket är till underlag för medlemsavgiften till Förbundet, 15 kronor per medlem).

Föreningsstämman 2022
Föreningsstämman genomfördes i Vasakyrkans lokaler 2022-03-16.  Antalet röstande medlemmar uppgick till 27 medlemmar.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår att årets underskott på 17 590,85 kronor överförs i ny räkning.

Verksamhet 
Aktiva Seniorers huvudverksamhet är programlagda kulturarrangemang och föreläsningar.
Aktivitet i form av boule bedrivs med Umeå Bouleallians. Vidare erbjuder vi kursverksamhet i samarbete med Medborgarskolan.
Tillströmningen av medlemmar till våra möten har varit god. Besöksfrekvensen ligger mellan 100 och 200 vid varje tillfälle. Det visar på att styrelsen hittat ett bra koncept som attraherar medlemmarna. Aktiva Seniorers verksamhet i Vasakyrkan har blivit en utmärkt och uppskattad mötesplats för Umeås seniora medborgare.

Under verksamhetsåret har 16 aktiviteter genomförts.

Föreläsningar och kulturarrangemang under 2022

Datum        Aktivitet                         Föreläsare/underhållare
220119       Musik                           Swing and Sweet me P-O Moritz Quartet
220202       Föreläsning                   Umeå 400 år - Dan Vähä berättar om vår stads historia
220216       Föreläsning                   Kulturstaden Umeå – Fredrik Lindegren informerar om utbudet i kulturstaden Umeå
220302       Föreläsning                   Mitt liv som utlandskorrespondent - Anders Lindqvist berättar om sina år som journalist
220316       Föreningsstämma          Aktiva seniorers föreningsstämma Elin Örebrand musicerar
220330       Musik                            UNJO Umeå Nostalgic Jazz Orchestra
220420       Modevisning                  Hanzens visar vårens och sommarens mode
220504       Föreläsning                   Hudens åldrande - Bernt Stenberg informerar  
220518       Stadsrundtur                 Stadsrundtur med buss - Umeå guideförening visar oss staden

220914       Musik                            Klas Norberg bjuder på opera, visor och rock
220928       Föreläsning                   Ester Duva från Lycksele - Kent Lundholm berättar
221012       Musik                            Ange Turell sjunger och spelar och leder allsång genom den svenska visskatten
221026       Föreläsning                   Kvinnor i Umeå - en historisk guide. Kerstin Thörn presenterar
221109       Musik                            New Mountain Music
221123       Föreläsning                   Företagandet bygger Umeås framtid - Peter Juneblad berättar
221207       Avslutning                     VA Big Band – julkonsert och firande av Aktiva Seniorer 30 år. Vi bjöd på fikat och lottade ut priser

Kaffeserveringen i Vasakyrkan
Styrelsen har ansvaret för kaffeserveringen. Uppdraget delas av flera och kaffekokning och disk sköts av personer som är medlemmar i kyrkan.

Hemsida - Extern information
Utskick av program och annonsering på vår hemsida och i dagspressen har bidragit till att öka intresset för Aktiva Seniorers olika evenemang.
Tack
Föreningen vill framföra ett tack till

  • Vasakyrkans personal för hjälp och stöd vid föreningens arrangemang
  • anställda på Medborgarskolan för deras goda service

 Slutord ordförande
Ett varmt tack till alla medlemmar och styrelsen i Aktiva Seniorer för året som gått. Vi ser fram mot ett nytt år med aktiviteter och program som ska locka till att fler vill bli medlemmar i vår förening där vi alla kan träffas och trivas.
I 30 år har vår förening funnits och är nu en viktig mötesplats i Umeå, som har stor betydelse för staden att trivas i som senior. Tack än en gång till er alla som bidrar till att Aktiva Seniorer finns!