Kallelse till föreningsstämma 2021 i Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå!

Medlemmarna i Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå (FAS) kallas till föreningsstämma måndag den 22 mars 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd/pandemilag om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att föreningsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att medlemmar utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av föreningsstämman fattade besluten offentliggörs efter 25 mars 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.
Årsavgift för 2021 ska inte betalas av dig som redan är medlem 2020. På grund av att restriktionerna för sammankomster fortfarande gäller har inga program för AS 2021 planerats. Vi i styrelsen hoppas att allt kommer att förändras till det bättre och att vi framöver kan träffas på våra sammankomster och aktiviteter som vi är vana vid. Och viktigast! Tack för att du vill fortsätta att vara medlem i Aktiva Seniorer Umeå!

Anmälan
Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman ska dels ha betalt 2020 års medlemsavgift, dels anmäla sig till FAS genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är FAS tillhanda senast måndag den 22 mars 2021.

Poströstning
Medlemmar utövar sin rösträtt vid föreningsstämman enbart genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret bifogas i denna försändelse. Det ifyllda poströstningsformuläret gäller som anmälan till föreningsstämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras. Det ifyllda formuläret måste vara FAS tillhanda senast måndag den 22 mars 2021. Formuläret skall skickas i bifogade svarskuvert med post till: Aktiva Seniorer, c/o Medborgarskolan, Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret. För frågor om föreningsstämman kontakta ordföranden Willy Brändström, 070-376 27 72 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Anmälan av övriga frågor
 6. Fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Disposition av överskott
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 1. Verksamhetsåren 2021-2022
  1. Verksamhetsplan 2021
  2. budget 2021
  3. fastställande av medlemsavgift för 2022
 2. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
 3. Beslut om antal styrelseledamöter
 4. Val av styrelse för verksamhetsåret:
  1. ordförande på ett år
  2. ledamöter på ett år
 5. Val av revisorer på två år
 6. Val av valberedning på ett år
 7. Behandling av övriga frågor
 8. Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt
 9. Stämman avslutas

Nedan följer styrelsens förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman. Styrelsen föreslår att till ordförande vid föreningsstämman väljs Willy Brändström och till sekreterare Ann-Marie Sund Lundberg.

Punkt 3. Val av två justerare av dagens protokoll tillika rösträknare. Till justerare tillika rösträknare föreslås Dag Magnusson och Margaretha Lundquist. Uppdraget som justerare ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet

Punkt 4. Fastställande av röstlängd. Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som utgörs av mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justerarna.

Punkt 5. Anmälan av övriga frågor.

Punkt 6. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning. Stämman ska utlysas senast en månad före föreningsstämman. Handlingar ska finnas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske per brev (även e-post) eller på hemsidan.

Kallelse skickades ut per brev den 2 mars och annonserades samma dag på hemsidan. Handlingarna fanns tillgängliga på hemsidan den 2 mars och i Medborgarskolans lokaler samma datum. Styrelsen föreslår att stämman genomförs enligt förslag.

Punkt 7. Fastställande av dagordning. Styrelsen föreslår att dagordningen godkänns som ovan.

Punkt 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska berättelsen.

Se bilaga 1-2.

Punkt 9. Revisionsberättelsen

Se bilaga 3.

Punkt 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkning fastställs som presenterad.

Punkt 11. Fastställande av resultatdisposition. Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till Eget kapital för 2021 års verksamhet.

 Punkt 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Kan stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2020 i likhet med revisorernas förslag?

 Punkt 13. Godkännande av verksamhetsplan (bilaga 4) och budget (bilaga 5) för 2021 samt fastställande av medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022, 150kr.

 Punkt 15. Beslut om antal styrelseledamöter. Valberedningen föreslår antal ledamöter till högst 9 st.

Punkt 16. Val av styrelseledamöter för verksamhetsåret.

 1. Till ordförande på ett år föreslår valberedningen omval av Willy Brändström
 2. Till ledamöter på ett år föreslår valberedningen omval av Anders Perstrand, Stina Carlson, Ann-Mari Sund Lundberg, Kerstin Fahlman Noord, IngaLis Ulvenfalk och Karin Bodén. (Sedan tidigare är Gunborg Hammarström och Ingrid Robertsson valda fram till föreningsstämman 2022).

Punkt 17. Val av revisorer på två år. Valberedningen föreslår val av Margaretha Lundquist på två år.

Punkt 18. Val av valberedning. Styrelsen får i uppdrag att under året försöka få fram en valberedning. Om detta inte lyckas får styrelsen i uppdrag att utgöra valberedning.

Punkt 19. Övriga frågor. Val av ombud som skall företräda medlemmarna vid Aktiva Seniorers nästa förbundsstämma. Nästa förbundsstämma avhålls först 2022, varför inga ombud utses. Inga övriga frågor har väckts.

Punkt 20. Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt. Protokollet kommer att anslås på föreningens hemsida. Den som önskar en papperskopia kan kontakta mötessekreteraren Ann-Mari Sund Lundberg, 070-587 85 20 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handlingar. De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före föreningsstämman på vår hemsida www.umea.aktivaseniorer.com samt på Medborgarskolan, Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå efter överenskommelse om tid per telefon 090-77 96 11.

Umeå i januari 2021. Föreningen Aktiva Seniorer i Umeå

Styrelsen